PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ , buveinės adresas Kęstučio g. 7-3, LT-68308 Marijampolė, įmonės kodas 300090310, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Prašome susipažinti kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudojame.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais juos tvarkome?

Asmens duomenų tvarkymas sutarčių sudarymo ir vykdymo bei apskaitos tikslu:

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ Jūsų asmens duomenis tvarko turėdama Jūsų sutikimą ir teisėtą interesą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo – sudaryti ir tinkamai įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir suteikti Jums reikiamą paslaugą.

Mes siekiame užtikrinti sklandų paslaugų teikimą ir kokybišką aptarnavimą, todėl šio teisėto intereso tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu info@paslauguparkas.lt

Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė,  elektroninis paštas, telefono numeris.

Duomenų tvarkymas, jums pateikus užklausas, prašymus:

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“  Jūsų duomenis tvarko tais atvejais, kai su mumis susisiekiate telefonu, elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą.

Mes Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkome siekdami administruoti užklausas, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate.

Duomenų tvarkymas interneto svetainėje:

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“   kaupia, analizuoja Jūsų duomenis, siekdama užtikrinti sklandų paslaugų teikimą Jums ir kokybišką aptarnavimą.

Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų: Google, Facebook ir kitų socialinių tinklų.

Rinkdami duomenis per „Google Analytics“ įrankį tvarkome statistinę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumą, Jūsų naudojamą naršyklę, apsilankymus, praleistą laiką mūsų svetainėje, kiek kartų apsilankėte mūsų svetainėje, iš kokios svetainės atėjote į mūsų svetainę, kokia paieška atvedė Jus į mūsų svetainę.

Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims?

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“  įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ partneriams, teikiantiems Jūsų užsisakytas paslaugas;
 • teisėsaugos institucijoms, kai mus Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja duomenis teikti;
 • jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba tyrimui atlikti.

Tvarkytojai. Duomenų gavėjai

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ pasitelkia tam tikrus trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjai, interneto svetainės administratorius), kuriems teikiant paslaugas gali būti reikalinga prieiga prie Jūsų asmens duomenų mes užtikriname, kad tretieji asmenys laikytųsi konfidencialumo ir tinkamos duomenų apsaugos įsipareigojimų.

Kokių principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • laikomės galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą;
 • renkame asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikome asmens duomenis tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikia pagal taikomus įstatymus ar pasibaigus tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 Jūsų teisės

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti informaciją, kokius tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus, taip pat kitą papildomą informaciją. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 • Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių: kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
 • Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
 • Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
 • Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Slapukai

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“  interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios sukuriamos bei saugomos Jūsų kompiuteryje siekiant užtikrinti Jums patogesnes naršymo galimybes.

Kas yra slapukai

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Kiekvienas slapukas yra unikalus ir apima tam tikrą anoniminę informaciją, pvz., atskirą identifikacijos numerį, interneto svetainės pavadinimą, skaitmenis ir raides.

Kaip yra šalinami slapukai

Apsilankę VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ interneto svetainėje, Jūs galite pasirinkti ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Slapukų išjungimas ir ištrynimas nėra sudėtingas: Mozilla Firefox ir Internet Explorer naršyklių įrankių juostose pakanka pasirinkti skiltį „Nustatymai“, joje rasti „Privatumo“ skiltį ir pasirinkti pageidaujamus nustatymus dėl slapukų. Google Chrome naršyklėje tai padaryti galima per naršyklės įrankių juostos skiltį „Nustatymai“. Reikia pasiekti skiltį „Privatumas“ ir ten paspausti mygtuką „Turinio nustatymai“, atsivėrus naujam langui „Slapukų“ skiltyje pasirinkti norimus nustatymus.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Kaip su mumis susisiekti

Jei norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises, Jūs galite kreiptis į mus elektroniniu paštu info@paslauguparkas.lt arba prašymą siunčiant paštu: VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“, adresu  Kęstučio g. 7-3, LT-68308 Marijampolė.