APIE MUS

Teikiame konsultacijas įmonių steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo klausimais, konsultuojame mokesčių teisės klausimais, padedame inicijuoti finansinius projektus ir juos administruojame, teikiame ekspertų paslaugas, organizuojame ir vykdome mokymus.

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ 2013-2015 metais kartu su partneriais Jaunimo verslumo skatinimo asociacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija įgyvendino bendrus verslo konsultacinius projektus – verslo pradžios, franšizavimo, užsienio plėtros skatinimo srityse pagal prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ (priemonė VP2-22-ŪM-02-K „Asistentas-4“).

VšĮ „Verslo ir technologijų parkas“ – Nacionalinio verslo konsultantų tinklo partneris.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, siekiantys gauti konsultacijas verslo planavimo, finansavimo šaltinių, mokesčių ir buhalterinės apskaitos, projektų valdymo ir kitais verslo klausimais, gali gauti ES lėšomis finansuojamą konsultavimo išlaidų kompensaciją, pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“, kuri įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Kompensacijas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ gali gauti SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus.

Iki vienerių metų veikiantiems pareiškėjams, registruotiems Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, kompensuojama 75 proc. verslo pradžios konsultacijų išlaidų, kitose savivaldybėse – 85 proc.

Nuo vienerių iki trejų metų veikiantiems SVV subjektams ir savo veiklą įregistravusiems Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, kompensuojama 65 proc. verslo plėtros konsultacijų išlaidų, kitose savivaldybėse registruotiems SVV subjektams – 75 proc. Nuo vienerių iki trejų metų veikiantiems SVV subjektams taip pat taikoma sąlyga ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento turėti apdraustųjų darbuotojų.

Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui (pareiškėjui) suma – 2000 eurų, konsultacijos gali būti teikiamos nepertraukiamu laikotarpiu iki 6 mėnesių.

(SVV) subjektai pirmiausiai turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir interneto svetainėje www.invega.lt. Pasirašę dotacijos sutartį su INVEGA, tereikia kreiptis į verslo konsultantus ir gauti konsultacijas.

Daugiau apie projektą

PASLAUGOS

Turite klausimų dėl paslaugų?